Våre Betingelser

AVTALEVILKÅR

AVTALEVILKÅR 6 MNDS AVTALER

Produktet
Prioritet.no leverer avtaler av ulike produkter som i hovedsak er relatert til tredjeparts, mulighet ved nettsøk å søke frem Kunden via nettsidene www.prioritet.no. Kriteriene ved søk er avgjørende for tredje parts treff på nettsidene. Prioritet.no står fritt til å endre kriterier for søket om det må gjøres for å bedre søkeresultatene.

Ordrebestilling/bekreftelse – Levering av produkt

 1. Produktet skal samsvare med ordrebekreftelsen som Kunden mottar via post, e-post eller faks.
 2. Det er Kundens ansvar at Prioritet.no mottar juridisk riktig, nødvendig og riktig informasjon om Kunden. Prioritet.no har ikke noe ansvar for feil eller mangler i publiserte opplysninger. Det er Kundens ansvar å gjøre seg kjent med innholdet som publiseres relatert til avtaleforholdet. Kunden er ansvarlig for at søkeinformasjonen og annonsemateriell er lovlig, samt ikke krenker på noe som helst måte tredjeparts rettigheter.
 3. Kunden har under hele avtaleperioden rett til å endre innholdet i publisert annonse. Dette kan gjøres ved innloggingsinformasjon som er mottatt under avtaleinngåelse.
 4. Prioritet.no garanterer ikke for antall visninger, klikk eller plasseringer.
 5. Kunden innestår for at avtalen er inngått av bemyndiget person i Kundens virksomhet.
 6. Kunden plikter å gjøre Prioritet.no oppmerksom på eventuell endring av adresse. Prioritet.no står fritt til å sende post/faktura til sist oppgitte forretningsadresse, eller Kundens oppgitte forretsningsadresse.

Avtaleinngåelse/forlengelse og oppsigelse

 1. Avtalen blir inngått mellom selger og kunde på e-post, sms eller telefon. Avtalen er et annonse abonnement på Prioritet.no med de rabatter som er angitt i kontrakten. Etter avtaleperiodens utløp vil kunden kontaktes per post med korrektur og statistikk, hvoretter avtalen fornyes atter avtale. Ved fornyelse av avtalen legges de til enhver tid gjeldene prisene til grunn. Prisene kan tilsendes per e-post, faks eller post om ønskelig.
 2. Kunden og Prioritet.no har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold fra den annens parts side, med mindre misligholdet er rettet etter en rimelig frist etter den part som er ansvarlig for misligholdet har eller burde ha blitt kjent med misligholdet.
 3. Eventuell oppsigelse av avtalen eller delkansellering gjøres skriftlig pr post, e-post eller telefaks innen 24 dager etter at korrekturbrev er tilsendt Kunden. Oppsigelsen anses som gyldig når Kunden har mottatt skriftlig bekreftelse fra Prioritet.no pr post eller e-post for mottatt oppsigelse.
 4. Henvendelser vedrørende avtale må fremsettes av Kunden personlig. Oppsigelser gitt via en fullmektig eller tredjepart, vil ikke bli ansett som gyldig. Dette får konsekvens ved at Kundens avtaleforhold med Prioritet.no fortsetter å inntil Kunden sier opp selv.
 5. Det kan ikke fremsettes krav fra Kunden om refusjon av ytelser levert før opphørstidspunktet ved opphør av avtalen.

Erstatning/Ansvar

 1. Prioritet.no fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte tap som følge av feil, forsinkelser eller mangler.
 2. Kunden skal holde Prioritet.no skadefri for alle krav fra tredjepart som måtte oppstå som følge av kundens søkeinformasjon og annonsemateriell.


Database/Lydopptak

 1. Eventuelle lydopptak vil bli lagret forsvarlig i henhold til lov om personopplysninger.
 2. Kunde samtykker til at all informasjon om Kunden skal kunne lagres i Prioritet.no sin database. Prioritet.no kan fritt bruke informasjonen på den måten Prioritet.no ønsker.
 3. Prioritet.no har eiendomsrett og alle immaterielle rettigheter til den lagrede informasjonen om Kunden.
 4. Lydopptak av samtaler er gjort for å sikre at den muntlige avtalen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Lydopptaket vil bli lagret så lenge opptaket har bevismessig verdig for avtalens innhold.

Betaling

 1. Kunden er forpliktet til å betale det vederlag som fremgår av avtalen. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
 2. Kunden vil bli belastet det til enhver tid gjeldende fakturagebyr.
 3. Kunden betaler de til enhver tid gjeldene priser for de tjenester Prioritet.no As tilbyr.
 4. Omkostninger ved eventuelle purringer eller inndrivelse av utestående beløp vil dette bli belastet kunden i sin helhet. Ved manglende betaling innen 28 dager etter forfall vil total utestående faktura oversendes inkasso og dermed føre til øvrige omkostninger for kunden.

Tvister

 1. Ved tvister mellom Kunden og Prioritet.no vil bli avggjøres etter norsk rett. Det betyr at en sak må starte i Oslo forliksråd eller Oslo Tingrett.

Korrekturbrev
 

 1. Det er kundens ansvar å gjøre seg kjent med innholdet i tilsendt korrekturbrev.
 2. Kunden må melde fra innen angitt frist dersom innholdet har feil eller mangler.
 3. Kunden må selv sørge for å levere evt materiell som mangler eller rette opp eventuelle feil innen angitt frist. Har ikke Kunden sendt inn dette, vil de opprinnelige opplysningene bli publisert og tjenesten fakturert Kunden fullt ut.

Rettigheter ved overdragelse.

 1. Prioritet.no forbeholder seg retten til å fritt kunne transportere rettigheter og forpliktelser under denne avtale helt eller delvis til en tredjepart.

 

AVTALEVILKÅR 12/24 MNDS AVTALER

Avtaleforhold:

 1. Våre avtaleforhold er beskrevet i inngått avtale mellom Prioritet.no og kunden. - Våre avtaler gjelder i 12 mnd og fornyes ikke automatisk.
 2. Vi tar kontakt ved avtalens utløp og man kan si ja eller nei til fornyelse av denne. - Ved inngåelse av en avtale med Prioritet.no vil kunden få tilgang til en login funksjon. Når annonsen er laget etter inngått avtale, har kunden ansvar for oppdateringer og endringer via denne login funksjonen, i hele avtaleperioden.
 3. Kunden er ansvarlig for at de oppgitte opplysningene er korrekte, og samsvare med gjeldende rettregler.
 4. Det gjøres oppmerksom på at ved bruk av godkjenningsmerker, er det kun bedrifter med offentlig godkjenning/ autorisasjon som har tillatelse til å ligge representert under bransjer som krever dette.
 5. Kunder som kjøper oppføring med bilde eller logo, er selv ansvarlig for at gjeldende materiell blir sendt Prioritet.no innen avtalt tid.

Betalingsbetingelser:

 1. Faktura sendes ut først når det er inngått en avtale og at avtalen er signert eller bekreftet pr faks eller mail. - Alle priser er oppgitt uten mva.
 2. Faktureringsgebyr på NOK 38,- kommer i tillegg.
 3. Betalingsfrist er 10 dager etter utsendelse av faktura. Hvis ikke annet oppgitt eller avtalt.
 4. Ved eventuelle purringer vil kunden stå ansvarlig for ekstraordinære kostnader rundt dette.
 5. Ved utelatt betaling vil vår inkassoforbindelse ta over innkreving av utestående beløp. Prioritet.no (BS) rettigheter:
 6. Prioritet.no forbeholder seg retten til å endre på sine produkter i forhold til den retning som Prioritet.no ser det som hensiktsmessig å gå.
 7. Prioritet.no er forpliktet til å utfylle innholdet i inngått avtale. Endringer etter dette gjøres av kunden i hele avtaleperioden.